X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การดำเนินคดี สินบนโรลส์รอยซ์

 •  การดำเนินคดี สินบนโรลส์รอยซ์

  ช่วงหนี้มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นในวงรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยแทบจะทุกแห่ง เช่น การบินไทย และ ปตท. เป็นต้น เนื่องจากในต่างประเทศจับได้ว่าบริษัทโรลส์รอยซ์ได้มีการจ่ายเงินให้กับนายหน้าในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เพื่อขยายตลาดทางการค้า เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพิ่มยอดขายเกี่ยวกับเครื่องยนต์ การซื้อขายมีมูลค่าสูง จึงต้องใช้วิธีการจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือสินบนให้กับนักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจของไทย เพื่อให้อนุมัติคำสั่งซื้อสินค้าของตนเอง ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่ได้สร้างความเสียหายให้กับรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินภาษีของประชาชนในการจัดซื้อสินค้าดังกล่าว ทนายคลายทุกข์จึงขอนำตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งความยากง่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตมานำเสนอ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นฐานข้อมูลและจะได้เป็นหูเป็นตาให้กับประเทศชาติ คอยระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงานของรัฐต่อไปดังนี้
  1.ความหมายของคำว่า “ทุจริต” และ “ประพฤติมิชอบ”
  -ตามกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
  -ตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
  มาตรา 4 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
  -ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 
  มาตรา 3 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน
  -ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายถึง ความประพฤติชั่ว โกง ไม่ซื่อตรง 
  2.รูปแบบของการทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
  -เจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยมิชอบกลั่นแกล้งแล้วเรียกเงินหรือทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148
  -เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149
  -เป็นคนกลางเรียกสินบนเพื่อเอาไปจ่ายให้กับเจ้าพนักงานงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143
  3.ความยากของการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริต
  -การสอบสวนไม่อิสระเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและผู้มีอำนาจในบ้านเมือง จึงถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจรัฐ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตนเอง ซึ่งมีอำนาจในการให้คุณให้โทษ เช่น ปรับตำแหน่ง ย้ายตำแหน่ง หรือปลดให้พ้นจากตำแหน่ง จึงทำให้การสอบสวนไม่เป็นอิสระ
  -ความล่าช้าของการสืบสวนสอบสวน เนื่องจากมีการเตรียมการวางแผนกันเป็นขบวนการอย่างแยบยล มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก รู้กฎระเบียบ ช่องว่างของกฎหมาย และมีผู้รู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จึงหาพยานหลักฐานได้ยาก ต้องใช้เวลานาน ทำให้พยานหลักฐานสูญหายไปหมดไม่มีพยานหลักฐานจะมาพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำความผิด
  -การสมยอมการทั้งสองฝ่าย ทั้งคนที่จ่ายสินบนและคนรับสินบน มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน จึงไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความจริงได้ 
  -การเลือกปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวน จะดำเนินคดีเฉพาะคนที่ไม่ใช่พวกตน เช่น ขั้วอำนาจเก่า หรือฝ่ายค้าน แต่ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นพวกของตนเองก็จะช่วยกันปกปิดไว้ หรือช่วยกันทำลายหลักฐานเป็นต้น
  -ความชัดเจนของพยานหลักฐาน เนื่องจากมีการทำงานเป็นขบวนการมีการวางแผนเป็นอย่างดี โอกาสที่จะหาใบเสร็จคงเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะการโกงที่มีเงินจำนวนมาก ก็ไม่ได้มีการเอาเงินผ่านบัญชีโดยตรง อาจจ่ายเป็นเงินสดหรือของมีค่าอย่างอื่น หรือโอนใส่ชื่อคนอื่น หรือทำธุรกรรมอย่างอื่น หรือโอนกันในต่างประเทศ จึงยากที่จะพิสูจน์ความผิดได้
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด