X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ

 • หัวข้อ : ถูกฟ้องหลังไฟแนนส์ยึดรถ

  ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ

   

  สมาชิกทนายคลายทุกข์ ขอคำปรึกษาคดีความ  ถูกไฟแนนซ์ฟ้องเรียกเงินหลังถูกยึดรถ  สมาชิกทนายคลายทุกข์  ซื้อรถกระบะ toyota ในราคา  302,280 บาท  วางเงินดาวน์ 40,000 บาท ส่งค่างวดไปแล้ว 7 เดือน รวมเป็นเงิน 35,226 บาท ส่งต่อไม่ไหวเขาเลยมายึดรถไป

   

  หลังจากนั้นบริษัทไฟแนนซ์มาฟ้องเป็นคดีความ  แล้วนำรถไปขายทอดตลาดได้ 130,000 บาท  บริษัทไฟแนนซ์จึงฟ้องร้องเรียกหนี้ส่วนที่ขาดอีก 137,054 บาท บวกค่าขาดประโยชน์เดือนละ 5000 บาท 3 เดือน  เป็นเงิน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการครอบครองรถยนต์ที่ซื้อขายอีก 3000  บาท  รวมทั้งหมด 155,014 บาท

   

  สมาชิกทนายคลายทุกข์จึงขอคำปรึกษาว่า  ควรทำอย่างไร  ถ้าศาลตัดสินจะต้องจ่ายเขาหรือไม่   อีกอย่างครับทำไมเขาไม่หักเงินดาวน์ 40000 บาท ทำไมหักแค่เงินค่าส่งงวด 7 งวด และก็เงินขายทอดตลาด

   

  คำปรึกษาทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความ

   1. เมือได้รับหมายศาลให้ติดต่อทนายเข้าไปสู้คดี เพื่อลดค่าเสียหาย  โดยทั่วไปศาลจะลดค่าเสียหายลงร้อยละ 30 ของทุนทรัพย์ที่ฟ้อง

  2. เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้ให้เช่าซื่อมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย อันเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินเป็นค่าขาดประโยชน์ หรือการใช้ทรัพย์ที่ผิดปกติ หรือความสูญเสียหรือบุบสลาย ที่เป็นความผิดของผู้เช่าซื้อ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 561,562,573,574 แต่ผู้เช่าซื้อ

  ยังมีสิทธิต่อสู้คดีในชั้นศาล โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน ซึ่งศาลใช้ดุลยพินิจลดลงได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 ส่วนเงินดาวน์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์ริบได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 574

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 383  ถ้า เบี้ยปรับ ที่ริบนั้น สูงเกินส่วน ศาลจะลดลง เป็นจำนวนพอสมควร ก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่า สมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึง ทางได้เสีย ของเจ้าหนี้ทุกอย่าง อันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย ในเชิงทรัพย์สิน เมื่อ ได้ใช้เงิน ตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลด ก็เป็นอันขาดไป
              นอกจากกรณี ที่กล่าวไว้ใน มาตรา 379 และ 382 ท่านให้ใช้ วิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อ บุคคล สัญญาว่า จะให้เบี้ยปรับ เมื่อ ตน กระทำ หรือ งดเว้นกระทำการ อันหนึ่งอันใด นั้นด้วย

   

  มาตรา 561  ถ้า มิได้ทำหนังสือ ลงลายมือชื่อ ของคู่สัญญา แสดงไว้ต่อกันว่า ทรัพย์สิน ที่ให้เช่า มีสภาพอยู่อย่างไร ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้เช่า ได้รับ ทรัพย์สิน ที่เช่านั้นไป โดยสภาพ อันซ่อมแซมดีแล้ว และเมื่อ สัญญาได้เลิก หรือ ระงับลง ผู้เช่า ก็ต้องส่งคืน ทรัพย์สิน ในสภาพเช่นนั้น เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่า ทรัพย์สินนั้น มิได้ซ่อมแซมไว้ดี ในขณะที่ส่งมอบ

   

  มาตรา 562   ผู้เช่า จะต้องรับผิด ในความสูญหาย หรือ บุบสลาย อย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ ทรัพย์สิน ที่เช่า เพราะความผิด ของผู้เช่าเอง หรือ ของบุคคล ซึ่ง อยู่กับผู้เช่า หรือ ของผู้เช่าช่วง
              แต่ ผู้เช่า ไม่ต้องรับผิด ในความสูญหาย หรือ บุบสลาย อันเกิดแต่การใช้ ทรัพย์สินนั้น โดยชอบ

   

  มาตรา 573  ผู้เช่า จะบอกเลิกสัญญา ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ก็ได้ ด้วยส่งมอบ ทรัพย์สิน กลับคืนให้แก่เจ้าของ โดยเสียค่าใช้จ่าย ของตนเอง

   

  มาตรา 574   ในกรณีผิดนัด ไม่ใช้เงิน สองคราวติดๆกัน หรือ กระทำผิดสัญญา ในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของ ทรัพย์สิน จะบอกเลิกสัญญาเสีย ก็ได้ ถ้า เช่นนั้น บรรดาเงิน ที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็นของ เจ้าของ ทรัพย์สิน และ เจ้าของ ทรัพย์สิน ชอบที่จะ กลับเข้าครอง ทรัพย์สิน นั้นได้ด้วย
              อนึ่ง ในกรณี กระทำผิดสัญญา เพราะผิดนัด ไม่ใช้เงิน ซึ่ง เป็นคราวที่สุดนั้น ท่านว่า เจ้าของ ทรัพย์สิน ชอบที่จะ ริบบรรดาเงิน ที่ได้ใช้มาแล้ว แต่ก่อน และ กลับเข้าครอง ทรัพย์สิน ได้ต่อเมื่อ ระยะเวลาใช้เงิน ได้พ้นกำหนดไปอีก งวดหนึ่ง

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 373

   เป็นหนี้บ้านค่ะ โดยยึดไปเมื่อปี57ตอนหนี้มีหนี้คงค้างประมาณ500,000เมื่อ วันที16//2/60 มีหนังสือมอบอำนาจแจ้งมาที่บ้าน ให้บุคลที่มีชื่อในนั้น สามารถตามยึด อายัดทรัพย์สินของเรา ได้ อยากทราบว่า รถติดไฟแนนซ์อยุ่  ตอนนี้จะไปปิดยอดทั้งหมด แล้วทำการโอนเล่มให้เป็นชื่อคนใหม่ เขาจะตามเอากับเราได้อีกมั้ยครับ 

  โดยคุณ พิมพ์พิกา  (182.232.182.65)     8 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 372

   ขายรถยนตร์เอสยูวีเชฟโรเลตเครื่อง1.8ปี2002คนซื้อไม่ต้องออกตางค์สักบาทเดียวจัดไฟแนนช์ได้เท่าไหร่ขายกันเท่านั้นรถอยู่พัทลุงเด้อ....เชฟโรเลตซาฟีร่า0941726196

  โดยคุณ สมปอง  (113.53.221.242)     2 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 371

   รถเกิดอุบัติเหตุซ่อมไม่ได้ มีหนี้ค้างอยู่ 300000 บาท ส่งหนีเดือนละ 7500 บาท

   

  จะส่งต่อหรือปล่อยให้ยึดซากไป แล้วเค้าจะฟ้งอเท่าไหร่ และจะต่อสู้อย่างไรให้ชำระน้อยๆได้

  โดยคุณ   (183.89.75.56)     26 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 370

   พ่อไห้เค้ายึดรถไป แล้วหลังจากนั้นไม่นาน  เค้าจะเก็บค่ารถสึกหลอ 60000 ต้องทำไงครับ  มันถูกต้องมั้ยครับ

  โดยคุณ   (27.55.118.169)     16 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 369

   สอบถามหน่อยค่ะ ดิฉันได้ซื้อรถมือสองดาวน์มา50,000บาท ส่งเดือนล่ะ7,020บาท แต่รถคันนี้4แสนกว่า ส่งมาจะเกือบปีนึงแล้วส่งไม่ไหวขาดส่งมา3เดือนน่าจะได้ แล้วก้อมีไฟแนนซ์มายึดรถไปเราก้อเซ็นมอบรถให้ผ่านไปจะปีนึงได้ก้อมีใบศาลส่งมาให้ช่วงนั้นตั้งท้องแก่พอดีเลยไม่ได้ไปขึ้นศาลตามที่นัด เเล่วมีเอกสารส่งมาว่าคุนต้องใช้หนี้ประมาน2แสนกว่าเนื่องจากรถที่เขาไปประมูลขาดทุนเลยทำให้บริษัทเสียหาย เขาเลยมาย้อนเก็บตามหลัง

  เเล่วมีพนักงานโทรมาบอกว่าให้เราตกลงเราก้อตกลงจะจ่ายให้เดือนละพัน พอส่งได้ไม่กี่เดือนก้อขาดส่ง พอดีแฟนทำงานคนเดียวช่วงนั้นหนี้สินก้อเยอะอยุ่เลยส่งไม่ไหว แล้วเขาก้อโทรหาคนค้ำเป็นแม่ของแฟน คนติดตามทวงเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายเขาจะยึดทรัพย์สินที่ทำกินไร่ข้าวโพด แต่โฉนดเป็น สพก ไม่ใช้ นส3 เขาสามารถยึดได้เปล่าค่ะ ของผู้ค้ำ

   

  โดยคุณ ทิพวรรฌ์  (182.232.167.78)     12 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 369

   หากที่ดินไม่มีโฉนดหรือ นส.3ก ที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เพียงแต่ท่านครอบครองทำประโยชน์ที่ดินของรัฐเท่านั้น เจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิยึดได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.162.36)     27 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 368

   คือหนูเช่าซื้อรถนิสสันมาเข้าไฟแนนซ์ของกรุงศรี 299000บาทค่ะผ่อนมาระยะนึงผ่อนไม่ไหวเลยปล่อยมาประมาณปีกว่าโดยไม่ได้ติดต่อธนาคารเลยอยากทราบว่าถ้าหนูจะคืนรถต้องทำยังงัยแล้วถ้าคืนจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายให้ธนาคารมั้ยค่ะมีหนังสือส่งมาว่าจะฟ้องดำเนินคดีหนูจะทำงัยดีค่ะ

  โดยคุณ นางสาวนิรมล วงศ์กูล  (223.24.50.64)     4 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 367

   ออกรถให้เพื่อน แล้วเพื่อนไม่ส่งเลย จนกระทั่งไฟแนนซ์มายึดรถ แต่เพื่อนก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลย ควรทำอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ น้ำทิพย์  (125.27.102.235)     27 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 366

   ดิฉันออกรถ มอเตอร์ไซต์ ให้เพื่อน 

  ราคาเช่าซื้อ 86,760.00 ผ่อนกับไฟแนนซ์ ผ่อนเดือนละ2,410.00 รวม 36เดือน

  แต่เพื่อนผิดนัดไม่ชำระงวดที่36 และทางไฟแนนซ์ได้แจ้งเตือนมาหลายครั้งแล้ว

  ซึ่งครั้งนี้มีหนังสือแจ้งเตือนมาครั้งสุดท้าย หากไม่ชำระภายในเวลาอีกก็จะมายึดรถ และจะดำะนินคดีตามกฎหมายซึ่งเป็นชื่อของดิฉันอยากทราบว่าในกรณีนี้ ไฟแนนซ์ยึดรถ และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ดิฉันจะเสียหายอย่างไรบ้างคะ และดิฉันจะต้องเสียเงินในกรณีนี้หรือไม่

  โดยคุณ   (125.27.39.32)     24 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 366

   ท่านสามารถสอบถามยอดหนี้ที่ท่านต้องชำระได้ที่ไฟแนนซ์ของท่าน แต่คดีดังกล่าวไม่มีโทษจำคุกเนื่องจากเป็นคดีแพ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.90.208)     8 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 365

   ตอนนี้รถผมโดนยึดไปแล้วคับทางไฟแแนนซ์เขาโทรมาบอกว่าเขาจะอายัดบัตรผมผมควรจะทำไงดีคับตอนนี้ค่าใช้จ่ายผมเยอะมาก

  โดยคุณ   (182.232.79.155)     19 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 365

   ผู้ให้เช่าซื้อจะนำรถไปขายทอดตลาด ได้ราคาเท่าไหร่หักหนี้ออก แล้วผู้ให้เช่าซื้อจะมาฟ้องท่านเพื่อให้ชำระราคาที่ยังขาดอยู่ แนะนำให้ท่านไปเจรจาไกล่เกลี่ยที่ศาลเพื่อขอประนอมหนี้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.93.52)     8 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 364

   ตอนนี้รถผมโดนยึดไปแล้วคับทางไฟแแนนซ์เขาโทรมาบอกว่าเขาจะอายัดบัตรผมผมควรจะทำไงดีคับตอนนี้ค่าใช้จ่ายผมเยอะมาก

  โดยคุณ   (182.232.79.155)     19 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 363

   สมหมุดนะคะ ถ้ารถติดไฟแนนยุสองคัน แต่มี1คันที่ไม่สามารถเอารถคืนได้เนื่องจากรถหายคะ แต่จะให้ดำเนินคดียุคะ แล้วอีกคันหนึงจะส่งต่อได้ไหมคะจะมีปันหาไหมคะ

  โดยคุณ น.ส พิมพา ใหม่สูงเนิน  (182.232.7.213)     10 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 362

   กรณีใช้ชื่อซื้อรถให้พี่ชาย ซื้อมาผ่อนไปงวดเดียวพี่ชายไม่มีเงินส่งปล่อยยึดค่ะ ทางธนชาติ ขายทอดตลาด 560,000.- ตอนนี้ทางเจ้าหน้าไกล่เกลี่ย แจ้งมาที่หนู บอกว่า ยอดหนี้ทั้งหมด 1,040,000.- รถขายทอดตลาด 560,000.- เหลือยอดหนี้ที่หนูต้องจ่าย 480,000.- ทางไฟแนนท์คิดรวมดอกเบี้ยที่ทำเรื่องกู้ไว้ 72 งวดเลยหรอคะ? ทั้งๆที่รถถูกยึดไปตั้งแต่ 3เดือนแรกที่ซื้อแล้วอ่ะค่ะ  เค้าให้หนูจ่าย 7,700.-/60งวด ถ้าไม่จ่ายเขาบอกให้ไปสู้กันในศาล และหนูต้องจ่ายทั้งหมด โดยไม่มีการไกล่เกลี่ยใดๆแล้ว เพราะศาลกับทนายไม่มีอำนาจในการไกล่เกลี่ยหรือให้ส่วนลด

  ตอนนี้หนูไม่สามารถจ่ายเงินได้เท่าที่เค้าแจ้งอ่ะค่ะ เนื่องจากภาระรายจ่ายนั้นมากอยู่ หนูควรทำอย่างไรดีคะ พี่ชายก็ไม่มารับผิดชอบอะไรเลย กลัวจริงๆ

  โดยคุณ นรากร  (27.55.24.110)     7 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 362

   แนะนำให้เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้อีกครั้งครับ หากตกลงกันไม่ได้ก็ควรให้ทนายความเข้าสู้คดีเพื่อให้ศาลลดจำนวนเงินที่โจทก์ฟ้อง 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 361

   มีรถติดไฟแนนซ์ที่เดียวกันอยู่3คันเอาไปส่งคืนไฟแนนซ์1คัน ไฟแนนซ์เอาไปขายทอดตลาดขาดทุนแล้วมาฟ้องเรียกส่วนต่างสองแสนจากเราถ้าเราไม่ไปจ่ายทางไฟแนนซ์จะสามารถทำอะไรกับรถ2คันที่ยังส่งงวดกับไฟแนนซ์ได้หรือไม่ ไม่มีคนค้ำประกันครับ รถทั้ง3คันอยู่ไฟแนนซ์เดียวกันแต่ต่างสาขาครับ

  โดยคุณ อัครวัฒน์  (134.196.92.52)     9 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 361

   หากไม่จ่ายค่าส่วนต่างท่านอาจถูกฟ้องคดีให้ชำระค่าเช่าซื้อที่ยังค้างอยู่ได้ และถ้าหากท่านไม่ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างอยู่ก็อาจถูกบังคับคดี ยึดหรือายัดทรัพย์สินของท่านได้ ตามป.วิ.พ. มาตรา 271,276 ส่วนถ้าหากรถคันที่เช่าซื้อยังผ่อนชำระไม่หมดย่อมไม่ใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้(เพราะยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่)ที่เจ้าหนี้จะบังคับคดีได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.243)     21 ธ.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด