X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

หนี้นอกระบบ

 • หนี้นอกระบบ

   

              เนื่องจากทางพี่ชายไปกู้เงินนอกระบบและปัจจุบันไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้ว  แต่ทางเจ้าหนี้มาข่มขู่มารดาและหลานๆ หากไม่นำเงินมาคืนก็ยกของในบ้าน  ซึ่งทางบ้านก็เตรียมการจะแจ้งความ  แต่เนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพลสูง  และมีเส้นสายเป็นตำรวจในพื้นที่  ซึ่งหากทำไปเกรงว่าทางครอบครัวจะไม่สามารถอยู่ได้  จึงจำเป็นต้องคืนเงินบางส่วนแต่ทางเจ้าหนี้ไม่ยอมออกเอกสารการคืนเงินหรือยอมไปเจรจาที่โรงพัก (สน.หนองค้างพูล)และจะมาพบที่บ้านอีกครั้ง  หากเป็นไปได้มีวิธีแนะนำอย่างไรคะ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             โดยหลักแล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 320 ลูกหนี้จะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือให้รับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้น ลูกหนี้ไม่อาจบังคับเจ้าหนี้เขาได้ เพราะเป็นสิทธิของเจ้าหนี้เขา ที่จะบังคับชำระหนี้เอาจากพี่ชายของคุณ ซึ่งเป็นลูกหนี้ได้สิ้นเชิง
             ซึ่งตามปัญหาที่คุณกล่าวมาดังกล่าวนั้น พี่ชายของคุณเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้นอกระบบแก่เจ้าหนี้ ซึ่งไม่ใช่เป็นคุณ มารดาหรือหลาน ๆ ที่เป็นลูกหนี้ เพราะฉะนั้น ในทางกฎหมายเจ้าหนี้จะบังคับชำระหนี้ได้ ก็ต้องใช้สิทธิทางศาลโดยการฟ้องคดีเรียกหนี้ที่พี่ชายคุณค้างชำระ ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 55 และป.พ.พ. มาตรา 224 โดยทางเจ้าหนี้นั้น ไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะมาข่มขู่มารดา/หลานๆ ให้นำเงินมาชำระ หรือจะยกของในบ้านนั้นได้ หากเจ้าหนี้ยังมาข่มขู่อีกนั้น ก็ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อคุณ มารดา หรือหลาน ๆ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 ได้ คุณก็ชอบที่จะร้องทุกข์หรือแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจได้ หรือคุณก็มีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ได้กระทำละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนี้ ทั้งคุณ มารดา และหลาน ๆ ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ เพราะไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมกับพี่ชายด้วยแต่อย่างใด
            ดังนั้น คุณ มารดา และหลาน ๆ ย่อมมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่ชำระหนี้ของพี่ชายนั้นได้ เพราะไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชำระของผู้อื่นอันไม่ใช่หนี้ของตน แม้เจ้าหนี้ดังกล่าวจะฟ้องคดีเรียกมารดา หลาน ๆ หรือ คุณให้ชำระหนี้นั้น ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง เพราะจำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ดังกล่าว

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
              มาตรา 224  หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น
             ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด
             การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้

             มาตรา 320  อันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน หรือให้รับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้น ท่านว่าหาอาจจะบังคับได้ไม่

              มาตรา 420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
            มาตรา 55  เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้


   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 1

  เคยกู้เงินมาเหมือนเงินนอกระบบแต่ไมมีสัญญาอะไรแต่เคยให้ดอกเบี้ยแล้วช่วงหลังไม่ได้ให้ดอกเบี้ยเพราะตกงานไม่มีรายได้เราบอกว่าขอเวลาสสักระยะแต่เขาไม่ยอมเขาไปแจ้งความกับตํารวจไว้ว่าเรายักยอกทรัพย์และเจ้าของเงินก็ข่มขู่เราว่าจะให้ตํารวจจัดการเพราะตํารวจได้กินเงินค่าตามจากเขาด้วยอย่างนี้ต้องทําอย่างไรทั้งที่ไม่หลักฐานช่วยตอบด้วยขอบคุณค่ะ(แต่ไม่ได้คิดที่จะไม่จ่ายเขานะ)

   

  โดยคุณ เล็ก  (124.120.105.254)     23 ส.ค. 2554

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด